Projekti

______________Americka jurisprudencija XX veka

O Nama

Novosadska asocijacija za teoriju, etiku i filozofiju prava  je udruženje građana osnovano radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u razvijanju ličnih sklonosti i stvaralaštva u naučnim i obrazovno vaspitnim aktivnostima, slobodno i dobrovoljno organizovanih građana u skladu sa ustavom, važećim zakonima i propisima.

Ciljevi NATEF-a

NATEF je osnovan i obavlja svoju delatnost radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

- razvoj i edukacija u oblasti teorije, filozofije prava i drugih pravnih nauka;

- afirmacija teorije prava, filozofije prava i pravne etike kao opštih pravnih nauka ;

- afirmacija navedenih naučnih oblasti kroz povezivanje teoretičara, naučnih radnika i pravnih praktičara putem članstva u ovoj asocijaciji ;

- unapređenje i popularizacija teorije prava, filozofije prava i pravne etike;

- podsticanje stvaralaštva mladih u ovim oblastima;

- organizovanje seminara, simpozijuma i drugih oblika naučnog i vaspitnoobrazovnog rada kako u nacionalnim tako i u međunarodnim okvirima;

- organizovanje domaćih i međunarodnih konferencija, okruglih stolova, seminara, savetovanja, predavanja i drugih oblika naučnog i stručnog rada samostalno, ili u zajednici sa drugim organizacijama i udruženjima;

Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruđenje naročito angažuje prvenstveno svoje članove ali i stručne i naučne spoljne saradnike na organizovanju i realizaciji programa i projekata radi ispunjavanja ciljeva udruženja.

Sarađuje sa obrazovnim i naučnim ustanovama, udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu koje imaju slične ciljeve i obavljaju slične delatnosti.

Izdavanje publikacija, objavljivanje monografija i brošura i drugih radova udruženje vrši isključivo za članove udruženja i ova aktivnost ima neprofitabilni karakter.

Organizovanje seminara, konferencija i drugih sličnih oblika rada i saradnje članova udruženja i drugih udruženja, saveza, asocijacija i institucija vrši se putem kotizacija, donacija i drugih oblika dotacija koja za ove svrhe udruženja stiče.